Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. 10. 2011 - Stejskal

27. 10. 2011

 ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

environment-image.jpg

Od konce 19. století do pol. 20. století:

-       První pokusy

-       Převážně regulace využívání přírodních zdrojů, ovšem s cílem ochrany ekologických zájmů

-       Příklady:

o   Úmluva o rybářství mezi Francií a Velkou Británií (Paříž 1867)

o   Smlouva o omezení lovu ploutvonožců v severním Pacifiku mezi USA a Velkou Británií (1891)

o   Úmluva o využívání a zachování ryb na hraničních úsecích Dunaje (Bělehrad 1902)

-       Pokusy o regulaci nakládání s chemickými látkami, ovšem v rámci vojenství

-       Příklady:

o   1868 St. Petersburská deklarace navrhující omezení použití nebezpečných chemických látek během válečných operací;

o   1889 Haagská deklarace o jedovatých plynech

-       Neúspěch těchto pokusů ukázala I. světová válka(yperit,…)

 

-       Od 20. let 20. století první pokusy o ochranu životního prostředí – ale jen dílčích složek včetně organismů a pouze na regionální úrovni

-       Příklady:

o   1909 Dohoda mezi USA a Kanadou o hraničních vodách

§  Týkalo se velkých jezer

o   1933 Londýnská úmluva o ochraně fauny a flory na africkém kontinentě

§  První ze série čtyř afrických mluv týkající se ochrany životního prostředí na tomto kontinentě

§  Afrika byla velice významná, co se týkalo vývoje environmentální politiky

§  Souvisela se zakládáním prvních afrických národních parků

 

Od konce 2. sv. války do konce 60. let 20. století

-       Konec 2. sv. války: impulsy pro nové předměty zájmu v oblasti mezinárodních smluv

-       Rozvoj jaderné technologie

-       Problém znečišťování moří (1954 Mezinárodní úmluva o prevenci znečištění moře z ropy)

-       Smluvní ochrana mezinárodních a regionálních prostorů - 1959 Smlouva o Antarktidě

o   První dokument právně závazného charakteru, který se týkal mezinárodním prostorům (které nejsou pod jurisdikcí žádného státu)

o   Antarktida = oblast zasvěcená vědě, zakázány průmyslové aktivity, jaderné pokusy,…

-       Vědecký výzkum dopadů lidské činnosti na životní prostředí

o   Jsou zakládána ekologická hnutí

-       Zvýšený zájem veřejnosti o otázky životního prostředí

-       Ekologické katastrofy (Smog Londýn 1952, havárie ropného tankeru Torrey Canyon 1967)

o   Státy si uvědomily, že pouze společnou spoluprací lze tyto problémy řešit

 

Milníky mezinárodní smluvní úpravy nakládání s jadernými materiály

-       1945 svržení atomových pum na Japonsko

o   První demonstrace toho, co může atom způsobit

-       1946 – 1958 pokusné jaderné výbuchy na atolu Bikini (Pacifik, Marshallovy ostrovy)

o   Ze strany Francie, USA

-       50. léta jaderné pokusy v SSSR

o   Založena instituce Mezinárodní agentura pro atomovou energii (sídlo ve Vídni) – řada úmluv, informovanost, pomoc při haváriích,…

-       1957 Mezinárodní agentura pro atomovou energii

-       1959 – zákaz jaderných pokusů a vojenského využívání prostorů Antarktidy

-       1963 – zákaz jaderných pokusů v amosféře, kosmu a pod vodou

o   V Moskvě; Nezakázány pozemní pokusy….

-       Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody (Vídeň 1963)

Od 70. let 20. století

-       Integrovaná ochrana životního prostředí

-       horizontální nástroje

o   Aplikovány na veškeré složky životního prostředí (i územní plánování, preventivní odsuzování projektů – mohly by mít dopad na zdraví obyvatel, na přírodu,…)

-       ekosystémový přístup ochrany,

o   Řeší se problém ekosystému jako celku

-       koncept sustainable development

-       Řešení problémů na celosvětové úrovni, řešení přeshraničních problémů

-       Vůdčí role OSN v oblasti tvorby norem mezinárodního práva

-       Zvýšená aktivita OSN, Rady Evropy a organizací (zejména IUCN)

 

Začátek 70. let 20. století

-       První mezinárodní úmluvy z oblasti ochrany životního prostředí přijaté na celosvětové úrovni

-       Myšlenka odpovědnosti za stav životního prostředí i za hranicemi států

-       1971 Úmluva o mokřadech mezinárodního významu

o   Přijato v Íránu

o   Zvláště pro biotopy pro vodní ptáky

o   Povinnosti pro členské státy k mokřadům na jejich území; zajistit vnitrostátní legislativu, informovanost veřejnosti,…

o   Dnes jedna z nejrespektovanějších smluv mezinárodních úmluv

o   Dnes 186 členských států

-       1972 Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

o   Přijato v Paříži

o   Všechny státy světa usilují o záchranu (ochranu) stávajícího stavu kulturních a přírodních památek + uchování pro příští generace

 

Rada Evropy

-       Rada Evropy = mezinárodní vládní organizace založená 1949

-       Dnes 47 členů (ČR po roce 1989)

-       Sídlem Štrasburk

-       První významný úspěch: Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod v roce 1950

-       Od 60. let 20. století se zabývá též otázkami ochrany životního prostředí, mimo jiné otázkami ochrany přírody a krajiny, vod, zvířat,…

 

Světový svaz ochrany přírody (IUCN – The World Conservation Union)

-       Mezinárodní nevládní organizace, členy mohou být i fyzické osoby

-       1948 Paříž

-       Sídlo: Gland u Ženevy

-       Od 1996 se pravidelně konají Světové kongresy ochrany přírody

-       Červené seznamy ohrožených druhů

-       Systém kategorií chráněných území

-       Závěry a doporučení IUCN mají charakter soft law

o   Jsou právně nezávazné, ale mají vysokou autoritu => mnohé státy přejímají tyto závěry do svých legislativ; jsou zapracovávány do mezinárodních úmluv

 

OSN

-       V zakládající Chartě není ani zmínka o ochraně životního prostředí

-       Chybí vysoký komisař OSN pro otázky ochrany životního prostředí

-       1973 UNEP (United Nations Environment Program)

o   Odborný institut OSN v otázkách životního prostředí

-       1983 Světová komise pro životní prostředí a rozvoj

-       Přidružené organizace (např. UNESCO, FAO, WHO)

Program UNEP

-       Program OSN pro životní prostředí

-       Ustaven 1972

-       Sídlo v Nairobi

-       Podpora mezinárodní spolupráce

-       Monitoring životního prostředí

-       Koordinace kroků v zájmu ochrany životního prostředí

-       Šíření a prohlubování informovanosti o životním prostředí – informační systém Infoterra

-       Projekt na ochranu biodiverzity

 

Stockholmská konference (1972)

-       „Only one Earth“

-       Stockholmská deklarace – princip ochrany životního prostředí

-       čl. 1: uznává právo na životní prostředí jako jedno ze základních lidských práv

-       čl. 2: přírodní zdroje a ekosystémy musí být chráněny ku prospěchu současných a budoucích generací

-       čl. 21 Státy mají svrchované právo na využívání svých vlastních přírodních zdrojů, současně však tato činnost nesmí poškozovat životní prostředí jiných států nebo oblastí, které nespadají do jurisdikce žádného státu

-       čl. 24 Povinnost spolupráce všech zemí světa v otázkách ochrany životního prostředí k předcházení či omezení a nápravě škod na životním prostředí

-       Založení UNEP, zakládání ministerstev životního prostředí v jednotlivých státech

 

Mezi „Stockholmem a Riem“

-       Deklarace v oblasti životního prostředí:

o   1974 – Cocoyocská deklarace

o   1982 – Světová charta přírody

§  Nakonec státy bohatého západu odsoudily k neúspěchu

o   1987 – Zpráva o stavu životního prostředí „Our common future“

-       Nové globální zdroje ohrožení životního prostředí: GMO (geneticky modifikované organismy), nové chemické látky

-       Lokální problémy: průmyslové havárie, umírání lesů (Německo, Československo, Polsko)

o   U nás oblast Mostecka, v Německu oblast Durýnska,…

o   Např. lesy v Krušných horách nebyly zelené, ale rezavo-hnědé

-       Nárůst mezinárodních úmluv závazného typu

-       Nová právní řešení environmentálních problémů

o   posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (Úmluva z Espoo - Finsko 1991)

§  Preventivní ochrana životního prostředí

§  Za pomoci odborníků posoudit, jaké budou mít některé projekty dopad na životní prostředí

o   odpovědnost za škody na životním prostředí (Luganská úmluva - Švýcarsko 1993)

§  Nedopadla dobře (nezájem celé řady států)

§  Nebyla zrušena, ale už asi nebude ratifikovaná

o  

 

Havárie (ekologické katastrofy)

-       1976 Seveso (Milán)

o   Požár v továrně na chemické látky

-       1984 Bhópal (Indie)

o   Požár v chemické továrně americké společnosti

o   tzv. „indický Černobyl“

o   Silně jedovaté látky se uvolnily do ovzduší

o   Dodnes spousta poškozených – tito lidé se stále soudí o náhradu

-       1986 Černobyl

o   Nejhorší jaderná havárie v dějinách (do Fukušimi)

o   Zásadní pro vztahy v Evropě (SSSR uvalil na informace o Černobylu embargo, evropské státy se dozvěděly o rozsahu katastrofy asi až po 14 dnech

-       1986 Sandoz (Basel)

-       1989 Aljaška (havárie Exxon Waldez)

o   havárie ropného tankeru

o   Pobřeží Aljašky kontaminováno

-       1998 Protržení odkalovací nádrže u dolu ve španělském Aznalcollar

o   Kontaminovám španělský národní park

-       2000 Únik kyanidů z rumunského dolu na zlato Baia Mare do řeky Tisy a Dunaje

o   Naštěstí se podařilo zředit, národní park Dunajská delta nebyl poškozen

-       Havárie tankerů Erika (v prosinci roku 1999 u pobřeží francouzské Bretaně) a Prestige (v roce 2002 ve Španělsku)

 

Deepwater Horizon 2010

-       Výbuch metanu a následný požár ropné plošiny British Petroleum – vrt Macondo v Mexickém zálivu

-       Duben 2010 – červen 2010

-       Do moře se vylilo 4,9 milionů barelů ropy

-       11 mrtvých dělníků

 

Konference v Rio de Janeiru (1992) – UNCED

-       Hodnotilo se, tam dospělo OSN v otázkách ochrany životního prostředí

-       Právně závazné dokumenty:

o   Úmluva o směně klimatu

o   Úmluva o biologické rozmanitosti

-       Právně nezávazné dokumenty

o   Deklarace z Ria (27 zásad)

o   Principy hospodaření v lesích

§  Původně měla být závazného charakteru, byla příliš ambiciózní, bohaté státy ji sabotovaly

o   Agenda 21 (rozpracování teorie udržitelného rozvoje na lokální úrovni)

§  Zpracovala myšlenku udržitelného rozvoje i na lokální úrovni (aby se dostala i k prostým lidem v obcích)

-       Impuls k přijetí dalších mezinárodních úmluv

 

Deklarace o žp a rozvoji 1992

-       Zásada 3: udržitelný rozvoj

-       Zásada 4 – ochrana žp se musí stát integrální součástí i ostatních

-       Zásada 18

-       Zásada 19

 

Proces „Životní prostředí pro Evropu“

-       1991 Dobříš: 1.konference ministrů životního prostředí Evropy, Kanady a USA

-       Josef Vavroušek

o   1. federální ministr životního prostředí

o   Svolal konferenci v Dobříši

-       Diskuze o zásadních změnách v hierarchii lidských hodnot a způsobů chování

-       Zlepšit fungování existujících mezinárodních organizací

-       Zintenzivnění ochrany životního prostředí

-       Koordinace legislativy a politiky v oblasti životního prostředí

 

 

Montrealský protokol

-       1985 Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy

-       1987 Montrealský protokol – postupné omezování používání freonů

-       1995 Nobelova cena za chemii: Mario Molina, Paul Crutzen, F. Sherwood Rowland

 

Kofi Annan (1997 – 2005 generální tajmeník OSN)

-       Nositel Nobelovy ceny za mír 2001

-       Významně se angažoval i v oblasti ochrany životního prostředí

-       Přispěl k ekologizaci vnitřních struktur OSN

-       Zpráva Kofiho Annana „Obnova Spojených národů: program reformy (svolání dalších summitů)

 

Nobelovy ceny za mír

-       2004 Wangari Maathai („Matka stromů“)

o   Keňská environmentální a politická aktivistka

o   NC za přínos k trvale udržitelnému rozvoji, ekologii, demokracii a míru

o   Je první Afričankou, která tuto cenu získala

o   1977 zakladatelka Hnutí zeleného pásu (vysazování stromů, zmírňování šíření aridních oblastí = pouštních oblastí)

o   Přispěla k rozšíření a světovému využívání termínu mottainai (snižuj, opětovně využívej, recykluj)

-       2007 Mezinárodní vědecký panel pro výzkum klimatických změn (IPCC)

o   Albert Gore

o   Kontroverze a značný nesouhlas

 

Summist Millenium (NY 2000)

-       8 rozvojových cílů, jeden se týká přímo životního prostředí

-       Zpráva „We, the people,…

-       Plán WEHAB (Water, Energy, Health, Agriculture and Biodiversity)

 

Konference v Johannesburgu 2002 – WSSD

-       Johannesburská deklarace

-       Implementační plán

-       Tři pilíře udržitelného rozvoje a tři skupiny hlavních aktérů

-       Institucionální rámec – zvýšení úlohy Komise pro trvale udržitelný rozvoj

 

Johannesburg - 2011

-       zejména aktivity v Evropě – Rada Evropy, Evropská hospodářská komise OSN, EU

-       Summit EHK OSN v Kyjevě „Životní prostředí pro Evropu 2003 – přijetí mnoha protokolů k mezinárodním úmluvám, vystavení nových regionálních úmluv k podpisu

-       konference o změnách klimatu

o   2007 Bali

o   2008 Poznaň

o   2009 Kodaň

o   2010 Cancún – o tom, co nahradí Kjótský protokol

-       2010 OSN vyhlásila za Mezinárodní rok ochrany biodiverzity, 2011 Mezinárodní rok ochrany lesů

 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 52561
Měsíc: 532
Den: 15