Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mezinárodní právo veřejné - otázky ke zkoušce

19. 10. 2011

 Seznam otázek ke zkoušce z MPV

1.     Pojem mezinárodního práva a jeho zvláštnosti ve srovnání s vnitrostátním právem (obecně)

2.     Tradiční mezinárodní právo ve srovnání se soudobým univerzálním právem

3.     Historie mezinárodního práva

4.     Historie nauky mezinárodního práva

5.     Vztahy mezinárodního práva k příbuzným mezinárodním jevům, mezinárodní a zahraniční politice, morálce a zdvořilosti

6.     Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva (teoretické koncepce a praktické řešení v ústavách států)

7.     Postavení mezinárodních smluv ve vnitrostátním právu ČR

8.     Subjekty mezinárodního práva (obecně, pojem mezinárodní subjektivity)

9.     Subjektivita mezinárodních organizací (s přihlédnutím k posudku MSD ve věci náhrady škod utrpěných ve službách OSN z r. 1949)

10.  Jednotlivec jako subjekt mezinárodního práva

11.  Prameny mezinárodního práva – pojem, druhy, mezinárodní smlouva a obyčej (s přihlédnutím k judikatuře MSD, např. případu diplomatického azylu – rozsudek z roku 1950 a rozsudek ve věci kontinentálního šelfu z roku 1969)

12.  Pojem mezinárodní smlouvy, uzavírání mezinárodních smluv – procedura

13.  Náležitosti vzniku platné mezinárodní smlouvy

14.  Důvody neplatnosti mezinárodních smluv

15.  Suspendování a ukončení platnosti mezinárodních smluv (s přihlédnutím k případu  -  např. Gabčíkovo-Nagymaros)

16.  Výhrady k mezinárodním smlouvám.

17.  Výklad mezinárodních smluv

18.  Pomocné (podpůrné) a doplňující prameny mezinárodního práva

19.  Jednostranné právní akty

20.  Druhy pravidel mezinárodního práva (kogentní, dispozitivní,aj.)

21.  Kodifikace a progresivní rozvoj mezinárodního práva

22.  Právní následky porušení norem mezinárodního práva – pojem a vývoj

23.  Mezinárodní odpovědnost států (rozsudek MSD z roku 1980 ve věci diplomatického a konzulárního personálu USA

24.  Obsah, formy a stupně odpovědnosti (s přihlédnutím k rozsudku stálého dvora mezinárodní spravedlnosti z r. 1928 v případu Chorzowské továrny)

25.  Okolnosti vylučující protiprávnost

26.  Odpovědnost státu za činnost nezakázanou mezinárodním právem

27.  Přímé donucení v mezinárodním právu

28.  Retorze a represálie

29.  Sebeobrana (s přihlédnutím k případu – např. Vojenské a polovojenské činnosti USA v a proti Nikarague)

30.  Kolektivní donucovací opatření, zejm. akce Rady bezpečnosti

31.  Zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy

32.  Svrchovaný stát a jeho kompetence – uznání, třídění států

33.  Vznik a zánik státu, sukcese

34.  Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva (obecně)

35.  Mezinárodněprávní úprava občanství fyzických osob (s přihlédnutím k rozsudku MSD z roku 1955 v případu Nottebohm)

36.  Mezinárodněprávní úprava státní příslušnosti právnických osob

37.  Právní postavení cizinců

38.  Diplomatická ochrana (s přihlédnutím k případu Barcelona Traction z roku 1970)

39.  Postavení osob bez státní příslušnosti

40.  Azyl a postavení uprchlíků

41.  Potírání mezinárodní zločinnosti (terorismus, organizovaný zločin, extradice)

42.  Univerzální systém mezinárodněprávní ochrany lidských práv

43.  Evropský systém ochrany lidských práv (obecně)

44.  Evropský soud pro lidská práva a jeho judikatura (s přihlédnutím k případu – např. Soering)

45.  Mezinárodněprávní ochrana speciálních skupin obyvatelstva

46.  Mezinárodněprávní ochrana menšin

47.  Právní režim státního území, nabývání a ztráta státního území, státní hranice, pohraniční režimy ( s přihlédnutím k případu Las Palmas z roku 1928)

48.  Právní režim vzdušného prostoru a mezinárodních řek

49.  Právní režim vnitrostátních mořských vod a teritoriálních mořských vod (s přihlédnutím k rozsudku MSD z roku 1949 ve věci Korfského průlivu)

50.  Právní režim ekonomické zóny a kontinentálního šelfu

51.  Právní režim volného moře a mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států

52.  Právní režim kosmického prostoru a nebeských těles

53.  Právní režim Arktidy a Antarktidy

54.  Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí

55.  Vnitrostátní orgány pro mezinárodní styky (případ Východního Grónska)

56.  Zahraniční orgány pro mezinárodní styky (prameny, zejm. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích)

57.  Diplomatické výsady a imunity, včetně výsad a imunit konzulárních úřadů a úředníků (s přihlédnutím k rozsudku MSD z roku 1980 ve věci diplomatického a konzulárního personálu USA + s přihlédnutím k případu – např. LaGrand)

58.  Mezinárodní konference – pojem, funkce, procedura, způsob usnášení

59.  Mezinárodní organizace – pojem, druhy, způsob usnášení

60.  OSN – cíle, zásady, orgány, členství

61.  Valné shromáždění , Rada bezpečnosti, Hospodářská a sociální rada

62.  Regionální organizace podle kap. VIII. Charty a odborné organizace přidružené k OSN

63.  Ochrana mezinárodních investic

64.  Mezinárodní ekonomické a finanční organizace (WTO a Brettonwodský systém)

65.  Evropské mezinárodní organizace – Rada Evropy, NATO, OBSE, Evropská unie

66.  Prostředky mírového urovnání mezinárodních sporů

67.  Mezinárodní judiciální mechanismy řešení sporů

68.  Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu

69.  Systém kolektivní bezpečnosti

70.  Regulace zbrojení a odzbrojení

71.  Základní zásady práva ozbrojených konfliktů, pojem mezinárodního a vnitřního ozbrojeného konfliktu

72.  Zakázané prostředky a způsoby vedení války (haagské právo)

73.  Ochrana obětí války (ženevské právo)

74.  Neutralita

75.  Příměří, ukončení válečného stavu

76.  Stíhání a trestání zločinů podle MP

77.  Mezinárodní trestní tribunály ad hoc (s přihlédnutím k případu – např. Tadič)

78.  Mezinárodní trestní soud

 

Při zkoušce z mezinárodního práva veřejného se vyžaduje rovněž znalost dokumentů mezinárodního práva, zejména Charty OSN (Potočný, Ondřej, Obecné mezinárodní právo v dokumentech, C.H.Beck, 2000 nebo Informační ústředí OSN), Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969 (Potočný, Ondřej, Obecné veřejné právo v dokumentech, C.H.Beck, 2000 nebo č. 15/1988 Sb) a dalších dokumentů zvláště smluvních, které se vztahují k otázkám, jež jsou předmětem výuky a zkoušky.

 

Dále upozorňujeme studenty, kteří se připravují na zkoušku z mezinárodního práva veřejného na nutnost sledovat aktuální vývoj v souvislosti s mezinárodním právem. proto doporučujeme pravidelnou docházku na přednášky a semináře z mezinárodního práva a pravidelné sledování sdělovacích prostředků.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 51405
Měsíc: 656
Den: 22