Jdi na obsah Jdi na menu
 


TNH II. - otázky ke zkoušce

27. 10. 2011

 1.        Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu

2.        Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt

3.        Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv

4.        Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu

5.        Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor

6.        Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace

7.        Cenová a necenová konkurence, principy marketingu

8.        Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky

9.        Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy

10.    Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky

11.    Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika

12.    Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

13.    Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky

14.    Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje

15.    Efektivnost dokonalé konkurence

16.    Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka

17.    Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti

18.    Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

19.    Ekonomické chování veřejné byrokracie

20.    Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor)

21.    Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody

22.    Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

23.    Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

24.    Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení

25.    Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy

26.    Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky

27.    Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování

28.    Fiskální politika, její cíle a nástroje

29.    Funkce a nástroje centrální banky

30.    Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

31.    Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník

32.    Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze

33.    Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence

34.    Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu

35.    Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk

36.    Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň

37.    Instituce kapitálového trhu a jejich význam

38.    Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu

39.    Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“

40.    Kapitál, jeho vznik, formy a funkce

41.    Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem

42.    Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

43.    Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost

44.    Marginální náklady a jejich význam

45.    Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh

46.    Metody měření HDP

47.    Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky

48.    Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny

49.    Model ekonomického koloběhu

50.    Monetární politika a její nástroje

51.    Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka

52.    Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu

53.    Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů

54.    Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech

55.    Národohospodářské agregáty a jejich význam

56.    Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost

57.    Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost

58.    Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence

59.    Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace

60.    Nezávislost a odpovědnost centrální banky

61.    Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání

62.    Omezení měnové a fiskální politiky

63.    Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz

64.    Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam

65.    Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce

66.    Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese

67.    Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

68.    Principy ekonomické teorie veřejné volby

69.    Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany

70.    Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy

71.    Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie

72.    Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

73.    Selhání vlády a jeho příčiny

74.    Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků

75.    Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice

76.    Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky

77.    Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

78.    Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh

79.    Subjekty kapitálového trhu

80.    Teorie hospodářského růstu

81.    Transakční náklady a Coaseův teorém

82.    Trh a tržní systém, typy trhů

83.    Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu

84.    Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha)

85.    Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace

86.    Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky

87.    Tržní cena a její funkce

88.    Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech

89.    Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství

90.    Veřejná a soukromá řešení tržních selhání

91.    Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky

92.    Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje

93.    Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity

94.    Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty,

95.    Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

96.    Význam a struktura rozvahy firmy

97.    Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů

98.    Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování

99.    Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu

100.Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 45625
Měsíc: 455
Den: 14